Novinky:
[01.11.2017] Je k dispozici (pronájmu) část lodnice u WS Centra na Nechranicích -> info 22sliva@seznam.cz |
Podmínky
Půjčovní řád
- Předmět se půjčuje na základě předložení občanského průkazu osobám starším 15-ti let.

- Předmět se půjčuje na dobu dohodnutou se spotřebitelem.

- Spotřebitel užívá předmět na vlastní nebezpečí.

- Předmět nebude zapůjčen osobám opilým nebo osobám, které by z jiných příčin mohly ohrozit bezpečnost svoji nebo osoby třetí.

- Začátečníkovi lze zapůjčit předmět jen v doprovodu pokročilého windsurfera, nebo učitele windsurfingu - Půjčovné je splatné ihned po zapůjčení předmětu. V případě vrácení před dohodnutým termínem se půjčovné nevrací. Při překročení sjednané doby vypůjčení se spotřebiteli vyúčtuje půjčovné podle ceníku i na dobu, o kterou byla sjednaná doba překročena. Nevrátí-li spotřebitel předmět jemu zapůjčený, bude vrácení vymáháno právní cestou.

- Spotřebitel je povinen seznámit se s ceníkem půjčovného, který je v půjčovně k dispozici.

- Spotřebitel bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčený předmět pouze pro vlastní potřebu a že půjčování tohoto předmětu dalším osobám je zakázáno.

- Při převzetí předmětu z půjčovny je spotřebitel povinen přesvědčit se o stavu zapůjčeného předmětu. Dále je povinen řídit se vyhláškou o provozování WS na vodním díle Nechranice.

- Musí být respektováno i jiných pokynů provozovatele půjčovny, příslušníků říční policie a orgánů Státní plavební správy

- Spotřebitel odpovídá za vypůjčený předmět a za jeho stav. Při používání je povinen zacházet s předmětem s největší opatrností. V případě poškození, zničení či ztráty je povinen nahradit vzniklou škodu.

- Povinností spotřebitele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání předmětu se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.

- Tento řád nabývá platnosti ke dni 1.5.2010.
Copyright© 2010 - 2024 | design by Fenix
all repliky rezerved / všechna práva vyhrazena